Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Danh bạ điện thoại
Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 14 GoPage size:
1  Nhiên Chờ Rum Nhiên
Chủ tịch
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
0913.433.517

2  Hai Zơ Râm Thị Hai
Phó Chủ tịch
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
01684.210.191

3 Mai A Lăng Mai
Chủ tịch UBND huyện
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
0905.123697

alangmai66@gmail.com
4 Như Phạm Thị Như
Phó Chủ tịch
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
0905.330.381

nhuphamthi64@yahoo.com.vn
5  Sơn A Viết Sơn
Phó Chủ tịch
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
0985.585977

6  Đúng Nguyễn Đức Đúng
Phó Chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện (UBMTTQVN)
0914.228206

7 Với Tơ Ngôl Với
Chánh Văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0706.081.990
05103.792.666
8 Tuyết Doãn Thị Tuyết
Giám đốc
Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp
0357.209.890
05103.792.528
9  Dũng Nguyễn Ngọc Dũng
Phó Chánh Văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0968.949.777
05103.792.275
10 Hòa A Lăng Thị Hòa
Chuyên viên
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0984.327.351
05103.792.528
11 Trượp A Lăng Trượp
Bí thư
Huyện đoàn Nam Giang
0973.796.527
05103.792.276
12 Bhen A Rất Bhen
Chuyên viên
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
01697203550
05103.792.276
13 Trình Trương Công Trình
Chuyên viên
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0975.597.744
05103.792.272
tctnamgiang@gmail.com
14  Nhân Bùi Thị Nhân
Văn thư
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0983.021.120
05103.792.271
buithinhan1@gmail.com
15 Hà Nguyễn Thị Ngân Hà
Văn thư
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0977.927.072
05103.792.271
16 Anh Lê Thị Kim Anh
Chuyên viên
Phòng Nông nghiệp & PTNT
01678.808.784

17 Phương A Vô Tô Phương
Phó Chủ tịch
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
01694.727.171
05103.792.455
18 Cư Huỳnh Cư
Trưởng phòng
Phòng LĐTB&XH
01668.129.474
05103.792.595
19 Hùng Trần Ngọc Hùng
Phó phòng
Phòng Nội vụ
0989.151.000

20 Thu Lê Thị Lệ Thu
Kế Toán
Phòng LĐTB&XH
0979.210.970
3.792.159
Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết