Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Danh bạ điện thoại
Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 13 GoPage size:
1  Hai Zơ Râm Thị Hai
Phó Chủ tịch
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
01684.210.191

2  Sơn A Viết Sơn
Chủ tịch UBND huyện
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
0985.535977

3  Đúng Nguyễn Đức Đúng
Phó Chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện (UBMTTQVN)
0914.228206

4 Với Tơ Ngôl Với
Phó Chủ tịch
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
0706.081.990 - 0919.391.567
02353.792.666
5 Tuyết Doãn Thị Tuyết
Giám đốc
Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp
0357.209.890
05103.792.528
6  Dũng Nguyễn Ngọc Dũng
Giám đốc
Trung tâm Văn hóa - Thể thao - TT -TH
0968.949.777
02353.981.999
7 Hòa A Lăng Thị Hòa
Phó Chánh Văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0788.234.123
05103.792.528
8 Trượp A Lăng Trượp
Chánh Văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0376.222.527
02353.902.333
9 Bhen A Rất Bhen
Phó Giám đốc
BQL Rừng Phòng hộ Nam Giang
0397203550
05103.792.276
10 Trình Trương Công Trình
Chuyên viên
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0975.597.744
05103.792.272
tctnamgiang@gmail.com
11  Nhân Bùi Thị Nhân
Văn thư
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0983.021.120
05103.792.271
buithinhan1@gmail.com
12 Hà Nguyễn Thị Ngân Hà
Văn thư
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0977.927.072
05103.792.271
13 Hậu La Lim Hậu
Chủ tịch
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
0984.762.711

14 Cư Huỳnh Cư
Trưởng phòng
Phòng LĐTB&XH
0368.129.474
02535.509.955
15 Hùng Trần Ngọc Hùng
Phó phòng
Phòng Nội vụ
0989.151.000

16 Thu Lê Thị Lệ Thu
Kế Toán
Phòng LĐTB&XH
0979.210.970
3.792.159
17 Nhung Mai Thị Nhung
Chuyên viên
Phòng Nội vụ
0387.177.270

18 Thịnh Trần Vương Thịnh
Chuyên viên
Ban Tuyên giáo Huyện ủy
0982.792.532

19 Lan Văn Thị Lan
Chánh thanh tra
Thanh tra Huyện
0985.007.225
3.792.254
20 Căn Hồ Viết Căn
Giám đốc
BQL Rừng Phòng hộ Nam Giang
0976.291.920

Chính phủ điện tử

Liên kết website
Liên kết