Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18 –NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Huyện ủy Nam Giang đã ban hành Chương trình số 48 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 18 phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của huyện; đồng thời, sau khi Tỉnh ủy Quảng Nam có Kế hoạch số 139-KH/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 87-KH/HU để xác định những nhiệm vụ phải làm ngay, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan, đơn vị xây dựng đề án triển khai thực hiện.


Huyện ủy Nam Giang công bố Quyết định sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Xác định việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị là việc làm thường xuyên, liên tục, vì vậy Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Giang đã xây dựng lộ trình thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; xác định những công việc cần thực hiện ngay, những phần việc thí điểm vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, những việc cần xin chủ trương để thực hiện...; đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện theo nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18–NQ/TW, hệ thống chính trị của huyện bước đầu cơ bản được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động có nền nếp, phát huy hiệu lực, hiệu quả theo mục tiêu đã đề ra. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của từng cơ quan, tổ chức được phân định tương đối rõ ràng, cơ bản khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lặp; vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng được tăng cường; hiệu quả quản lý của chính quyền từ huyện đến cơ sở được nâng cao; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới và nâng cao chất lượng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Công tác cải cảch hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao, hoàn thành vượt chỉ tiêu tinh giản biên chế; số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện được nâng lên, có trình độ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; việc bố trí, sử dụng cán bộ cơ bản đảm bảo theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp và trình độ đào tạo.

Đã thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn đảm bảo theo đúng chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam. Theo đó, toàn huyện có 6 xã, thị trấn thực hiện sáp nhập thôn, giảm 13 thôn, từ 63 xuống còn 50 thôn; chỉ đạo thực hiện tốt việc chuyển giao, tiếp nhận, sáp nhập, chia tách các tổ chức cơ sở đảng theo đúng các quy định của Đảng. Thực hiện chủ trương đồng chí Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, cấp xã có 11/12 đồng chí Bí thư đảng ủy xã, thị trấn đồng thời là chủ tịch HĐND. Đối với cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện; thực hiện sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy, giải thể Phòng Y tế để chuyển giao về Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Các hội quần chúng cũng được tổ chức, sắp xếp lại phù hợp những hội có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo quy định của Nhà nước; theo đó huyện đã sắp xếp lại từ 8 tổ chức hội còn 7 hội, hoạt động theo đúng nguyên tắc tự nguyện, tự quản, và cấp kinh phí cho các hội thực hiện nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao.

Qua rà soát việc thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ xã theo các Nghị định của Chính phủ, số lượng CBCC cấp xã trên địa bàn huyện dôi dư 11 người, đã giải quyết chế độ chính sách đối với CBCC xã dôi dư đảm bảo theo quy định hiện hành. Đến nay, đã hoàn thành việc bố trí CBCC xã theo Nghị định 34 của Chính phủ, cụ thể: số lượng CBCC xã được bố trí 266/266 người, bao gồm Công an chính quy; trong đó 7 đơn vị hành chính loại I được bố trí 22 người, 5 đơn vị hành chính loại II được bố trí 20 người, 12 Trưởng Công an xã là công an chính quy đã được bố trí về các địa phương.

Công tác bố trí, sắp xếp lại người hoạt động không chuyên trách cấp xã, qua rà soát toàn huyện dôi dư 64 người; đã giải quyết chế độ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách xã dôi dư đảm bảo số lượng theo quy định; cụ thể: người hoạt động không chuyên trách cấp xã được bố trí 158/158 người; trong đó có 7 đơn vị hành chính loại I được bố trí 14 người và 5 đơn vị hành chính loại II được bố trí 12 người. Các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện khá tốt phương án bố trí, sắp xếp lại người hoạt động không chuyên trách ở thôn theo quy định, tổ chức bộ máy ở thôn đi vào hoạt động ổn định, kể từ ngày 1/4/2019.

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được chú trọng tập trung thực hiện, bước đầu có hiệu quả; cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện thông suốt, đã tổ chức lại bộ phận Tiếp nhận và trà kết quả cấp huyện và cấp xã, thị trấn. Huyện ủy đã xây dựng Đề án vị trí việc làm (VTVL) và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, có cơ cấu hợp lý với mục tiêu tinh giản đến hết năm 2020 giảm 10% còn 58 biên chế, giảm 6 biên chế trong tổng số biên chế giao năm 2015 là 65 biên chế; theo Đề án VTVL mới, số biên chế trong các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể huyện là 53 VTVL/58 biên chế. Khối chính quyền huyện cũng xây dựng Đề án VTVL và cơ cấu ngạch công chức của huyện với 72 VTVL/90 biên chế. Công tác kết nạp đảng viên trong 5 năm qua cũng được thực hiện tốt ở cấp cơ sở - chi bộ đảng, nhờ đó 100% chi bộ thôn có chi ủy, cán bộ thôn là đảng viên chiếm tỷ lệ cao.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 và các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy và nghị quyết của Huyện ủy Nam Giang. Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện. Hầu hết người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên đều nhận đúng về mục tiêu, tầm quan trọng về nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn mới.

Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong nghị quyết; thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được tăng cường; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện. Nhờ đó, hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cơ bản đều hoàn thành theo kế hoạch từ huyện đến cơ sở. Toàn huyện đã giảm còn 7 đầu mối (khối Đảng 1; khối chính quyền 5; tổ chức Hội quần chúng 1) theo lộ trình giảm 10% đến năm 2021 theo Nghị quyết 39/2015 của Bộ Chính trị.

Trước yêu cầu nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới, Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành 2 Nghị quyết số 20 –NQ/TU và 21–NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và nghị quyết xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Hy vọng trong giai đoạn tiếp theo, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ của huyện Nam Giang sẽ tiếp tục được đổi mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng kỳ vọng xây dựng huyện Nam Giang phát triển bền vững.Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết