Mode:        Minimize 
select
select
 
Add Module:

select
select
select
select
 
select
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết
Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 2/2024
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác thu, chi NSNN năm 2023
Tình hình thực hiện công tác thu, chi NSNN tháng 01 năm 2024
Báo cáo về đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2023 và xây dựng dự toán NSNN năm 2024
Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện trình HĐND huyện năm 2024
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2024 của huyện Nam Giang
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Ngân sách địa phương quý IV năm 2023
Công khai ngân sách tháng 6 năm 2023 trên địa bàn huyện
Báo cáo tình hình thu - Chi ngân sách tháng 5 năm 2023 trên địa bàn huyện
Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách tháng 3/2023
Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết