Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Danh bạ điện thoại
Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 12 GoPage size:
1  Hai Zơ Râm Thị Hai
Phó Chủ tịch
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
01684.210.191

2  Sơn A Viết Sơn
Chủ tịch UBND huyện
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
0985.535977

3 Tuyết Doãn Thị Tuyết
Giám đốc
BQL Rừng Phòng hộ Nam Giang
0357.209.890
05103.792.528
4  Dũng Nguyễn Ngọc Dũng
Giám đốc
Trung tâm Văn hóa - Thể thao - TT -TH
0968.949.777
02353.981.999
5 Hòa A Lăng Thị Hòa
Phó Chánh Văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0788.234.123
05103.792.528
6 Trượp A Lăng Trượp
Chánh Văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0376.222.527
02353.902.333
7 Bhen A Rất Bhen
Phó trưởng phòng
Phòng Nông nghiệp & PTNT
0397203550
0813710707
8 Trình Trương Công Trình
Chuyên viên
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0975.597.744
05103.792.272
tctnamgiang@gmail.com
9  Nhân Bùi Thị Nhân
Văn thư
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0983.021.120
05103.792.271
buithinhan1@gmail.com
10 Hà Nguyễn Thị Ngân Hà
Văn thư
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0977.927.072
05103.792.271
11 Hậu La Lim Hậu
Chủ tịch
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
0984.762.711

12 Cư Huỳnh Cư
Phó Chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện (UBMTTQVN)
0368.129.474
02535.509.955
13 Hùng Trần Ngọc Hùng
Phó trưởng phòng
Phòng Nội vụ
0989.151.000

14 Thu Lê Thị Lệ Thu
Kế Toán
Phòng Tư Pháp
0979.210.970
3.792.159
15 Nhung Mai Thị Nhung
Chuyên viên
Phòng Nội vụ
0387.177.270

16 Thịnh Trần Vương Thịnh
Chuyên viên
Ban Tuyên giáo Huyện ủy
0982.792.532

17 Lan Văn Thị Lan
Chánh thanh tra
Thanh tra Huyện
0985.007.225
3.792.254
18 Căn Hồ Viết Căn
Trưởng phòng
Phòng Nông nghiệp & PTNT
0976.291.920

19 Hoặng Hiêng Hoặng
Chuyên viên
Thanh tra Huyện
0374.715.120

20 Thạnh Dương Văn Thạnh
Trưởng phòng
Phòng Tư Pháp
0989.685.148
3.792.361
Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết