Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Nam Giang

Những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được Huyện ủy, UBND huyện Nam Giang xem là một trong những nội dung quan trọng, là khâu đột phá nhằm xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, tăng tính dân chủ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo cụ thể hóa thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn

 

Đồng chí A VIẾT SƠN, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang

 Theo đó, trong thời gian qua, địa phương đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh về CCHC. Trong công tác lãnh đạo, điều hành, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã cụ thể hóa và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về CCHC, đặc biệt để tạo chuyển biến mới trong công tác CCHC, UBND huyện đã đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp để nâng cao hiệu quả, chỉ số Cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Vì vậy, UBND huyện đã tham mưu Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 19/11/2021 về đẩy mạnh đầu tư và Ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền số huyện Nam Giang, giai đoạn 2021- 2025; Chương trình số 35-CTr/HU ngày 09/12/2021 về Chương trình thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến 2030. HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số huyện Nam Giang giai đoạn 2021-2025.

 Chương trình số 35-CTr/HU ngày 09/12/2021 về Chương trình thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến 2030. HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số huyện Nam Giang giai đoạn 2021-2025. UBND huyện ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 24/02/2022 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Nam Giang, Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 28/02/2022 về số hoá các thủ tục hành chính còn hiệu lực trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 23/3/2022 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022, Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 24/3/2022 về triển khai tập huấn Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện, Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 02/6/2022 về chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Nam Giang và nhiều văn bản chỉ đạo (công văn, quyết định, thông báo) có liên quan, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế của địa phương; đồng thời tổ chức giao ban ban định kỳ hàng tháng giữa BCĐ cải cách hành chính huyện, UBND huyện và thủ tưởng các cơ quan, đơn vị và Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn để triển khai quán triệt các văn bản mới, đôn đốc kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung chỉ đạo cải cách hành chính trên địa bàn huyện một cách quyết liệt.

Trong công tác tuyên truyền, tập trung triển khai với phương châm “Đa dạng về nội dung và phong phú về hình thức“ nhằm chuyển tải đến với từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; đồng thời nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Về hình thức tuyên truyền: Hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, tạo sự hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và nhân dân, như: kết hợp, lồng ghép tuyên truyền về CCHC với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Thông qua các cuộc họp, hội nghị, tập huấn, giao ban hàng tuần, tháng, quý và năm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, CCVC và người lao động. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động và tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã; theo đó, đã tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan trên 70 trụ pano dọc tuyến đường Hồ Chí Minh (Đoạn qua thị trấn Thạnh Mỹ) và đường vào Trung tâm hành chính huyện với hơn 3.172m2 bạt; ngoài ra, tổ chức bình quân 01 chuyến/tháng tuyên truyền lưu động bằng xe ôtô đến 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; hơn nữa, tổ chức biên tập tin, bài phát tuyên truyền trên Đài huyện và chuyển file mp3 về Đài truyền thanh cơ sở và gửi về Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh (QRT) phát Phóng sự: Nam Giang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính.

Về nội dung tuyên truyền: (i) Tuyên truyền CCHC trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; về tình hình triển khai, kết quả, thành tựu trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 và các văn chỉ đạo của tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; thực hiện công khai TTHC tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về TTHC với nội dung: (1) Đưa thông tin về CCHC một cách thích hợp trong các buổi giao ban, họp định kỳ của cơ quan, đơn vị; lồng ghép trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị; (2) Niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật TTHC mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã và trên Cổng thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn; (3) Thực hiện nghiêm túc việc cập nhật dữ liệu TTHC vào cơ sở dữ liệu thông qua Hệ thống thông tin thủ tục hành chính theo quy định; (4) Tổ chức việc tiếp nhận ý kiến nhận xét, đóng góp, kiến nghị của tổ chức, công dân về TTHC theo quy định; (5) Tổ chức các lớp tập huấn, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; (ii) Xây dựng chuyên đề CCHC trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện: Tập trung các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến các nội dung CCHC của huyện và của các địa phương, đơn vị, tập trung vào các nội dung chủ yếu: chú trọng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; Cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; phản ánh cách làm hay, hiệu quả; (iii) Xây dựng và duy trì chuyên mục tuyên truyền CCHC trên Cổng Thông tin điện tử huyện. Nội dung: Tăng cường các tin bài, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh, của huyện; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; tuyên truyền nâng cao hiểu biết của người dân về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; về triển khai các nội dung Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, dịch vụ công trực tuyến đang được triển khai trên địa bàn huyện; tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn huyện; các mô hình, cơ chế đang thí điểm trong quá trình thực hiện CCHC, các điển hình tốt trong CCHC...;


Hình ảnh:  Tập huấn công tác hành chính, hướng dẫn kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp cho CBCC)

 (iv) Tuyên truyền cổ động trực quan (khẩu hiệu, pano, áp phích): Nội dung tuyên truyền: (1) Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; (2) Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, phục vụ và hành động; (3) Cải cách thủ tục hành chính góp phần tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; (4) Cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và tận tụy phục vụ nhân dân; (5) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân nhân và sự phát triển của đất nước; (6) Cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch.

     

(Hình ảnh, công dân đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ huyện giải quyết hồ sơ)

Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo và công tác tuyên truyền, kết quả 9 tháng đầu năm 2022 công tác cải cách hành trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả như sau:

* Về cải cách thể chế: Huyện đã công bố Danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện Nam Giang ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần; qua kiểm tra, rà soát chưa phát hiện các văn bản ban hành trái với quy định; đồng thời, chỉ đạo thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện. Trong công tác theo dõi thi hành pháp luật, huyện chỉ đạo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Nam Giang tổ chức phiên họp để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm hằng năm, trong 9 tháng đầu năm 2022, thực hiện cấp phát 20.000 tài liệu PBGDPL, tờ rơi, tờ gấp miễn phí cho cán bộ và nhân dân trên toàn huyện.

* Cải cách thủ tục hành chính: thực hiện tốt công tác Kiểm soát thủ tục hành chính thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ với kết quả 09 tháng đầu năm được nhập trên hệ thống một cửa điện tử đạt: 3.976 hồ sơ (trong đó huyện đạt: 700 hồ sơ, xã đạt 2.276 hồ sơ); triển khai phần mềm Hành chính công tỉnh đến các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn để thực hiện cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, huyện đã triển khai thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4 theo Quyết định số 94/QĐ-STTTT ngày 27/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam với 226 DVC trực tuyến cấp huyện, 95 DVC trực tuyến cấp xã và thực hiện phân cấp ủy, ủy quyền, giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn năm 2022 theo Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 9 tháng 9 năm 2022 của UBND huyện. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân; qua đó, đến nay trên địa bàn huyện chưa nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về kiến nghị thủ tục hành chính, hành vi hành chính.

* Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Huyện triển khai đảm bảo quy định hiện hành về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế do các cấp quy định; qua đó, đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức số 01/ĐA-UBND ngày 17/8/2022 của UBND huyện Nam Giang tại Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 9 tháng 9 năm 2022; HĐND huyện thống nhất giao chỉ tiêu biên chế CCVC các cơ quan hành chính, sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn các năm và hoàn thành gửi Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam thẩm định Đề án VTVL của 04 đơn vị sự nghiệp công lập.

* Cải cách công vụ: Huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện và các xã thị trấn, đảm bảo số lượng và cơ cấu hợp lý; đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ. Tổ chức rà soát, bổ sung chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, phòng ban đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện tình hình cụ thể của huyện; qua đó, đã tiếp nhận và bố trí công chức, viên chức cho 05/05 trường hợp người đi học theo chế độ cử tuyển; tiếp nhận và phân công 66 trường hợp trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 của tỉnh; tiếp nhận và phân công công tác đối với 03 trường hợp CCVC từ Sở, ngành của tỉnh chuyển đến.

* Cải cách tài chính công: Huyện đã giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022- 2026 với 02 đơn vị SNCL tự đảm bảo một phần chi; 27 đơn vị SNCL do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Huyện đã giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước thuộc huyện với 30 đơn vị hành chính nhà nước và UBND các xã, thị trấn. Huyện đã rà soát, sắp xếp lại tài sản công, đề xuất phương án xử lý đối với các tài sản công để phù hợp với mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện Nam Giang. Ngoài ra, huyện đã tổ chức thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo quy định của các cấp.

* Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử: Huyện đã tập trung phát triển hạ tầng CNTT, ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước, giải quyết TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp; thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và tình hình thực hiện đảm bao an toàn an ninh thông tin mạng tại địa phương.

Với sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, giáo dục để cán bộ, công chức, viên chức cùng nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về CCHC với nhiều hình thức và giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực, đồng bộ; phát huy tối đa vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn, góp phần xây dựng nền hành chính của huyện từng bước hiện đại, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới chất lượng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đồng thời, đây cũng là một trong những điều kiện cần để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh tại huyện Nam Giang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà./.Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết