Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Tổ chức đợt sinh hoạt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Huyện ủy Nam Giang vừa ban hành kế hoạch số 83-KH/HU về tổ chức đợt sinh hoạt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện

Chủ đề của đợt sinh hoạt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị: “Tự soi, tự sửa”.

 Nội dung của đợt sinh hoạt tập trung vào các nhiệm vụ: Quán triệt quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta đề ra trong các kỳ Đại hội, Hội nghị Trung ương, nhất là Hội nghị Trung ương khóa VII; Hội nghị Trung ương lần 6 lần 2 khóa VIII năm 1999; Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; Quán triệt, thảo luận làm rõ những nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII tại Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm gắn với kế hoạch só 107-KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 78-KH/HU của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/20/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


Đồng chí Lê Văn Hường (trái) Bí thư Huyện ủy và đồng chí La Lim Hậu (phải) Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì buổi giao ban Bí thư chi bộ trực thuộc

Huyện ủy Nam Giang cũng yêu cầu Đảng bộ các xã, thị trấn, các Đảng bộ và Chi bộ trực thuộc phải quán triệt đầy đủ các nội dung cho đảng viên và coi đây là đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, theo đó phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, nghiêm túc, chất lượng, gắn với thực hiện nghiêm túc các qui định về Phòng chống dịch Covid-19, qua đó nhằm tạo chuyển biến sâu sắc, rộng rãi trong nhận thức và hành động, khắc phục triệt để bệnh thành tích, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trước thể hiện tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao của toàn Đảng và hệ thống chính trị.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết