Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Tổng quan tình hình Kinh tế - Xã hội huyện Nam Giang

Trong những ngày tháng Sáu lịch sử này, cách đây tròn 70 năm về trước, vào ngày 28/6/1949, Đảng bộ huyện Nam Giang được thành lập và tiến hành lãnh đạo toàn diện sự nghiệp cách mạng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên địa bàn huyện, góp phần cùng với sự nghiệp cách mạng cả nước giành độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã nêu cao lòng yêu nước, đoàn kết thống nhất, cùng đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Sau ngày quê hương được hoàn toàn giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Giang tập trung bắt tay vào nhiệm vụ khắc phục hậu quả, di chứng nặng nề của chiến tranh để lại; đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, làm thay đổi sâu sắc diện mạo quê hương Nam Giang anh hùng.

 Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định cơ cấu phát triển kinh tế theo hướng: “Nông- Lâm nghiệp- Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp- Thương mại và dịch vụ”, đồng thời đề ra 03 nhiệm vụ đột phá cần tập trung lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, trong đó có nhiệm vụ về đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới, đây là định hướng đúng, kịp thời và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, nhằm tạo nền tảng vững chắc và động lực thúc đẩy kinh tế- xã hội của huyện phát triển mạnh, bền vững hơn trong giai đoạn mới. Với những định hướng, lộ trình phát triển đúng đắn và sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao trong lãnh đạo, điều hành của toàn Đảng bộ; sự năng động, sáng tạo và nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp, ngành, địa phương; sự đoàn kết, thống nhất và đồng thuận cao của nhân dân về chủ trương, định hướng phát triển kinh tế- xã hội mà Nghị quyết của Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Cùng với đó là sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, tích cực của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các Sở, ban ngành của tỉnh, đã góp phần đưa kinh tế- xã hội của huyện nhà có những bước chuyển mình rõ nét và phát triển vượt bậc; bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc; kết cấu hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư phát triển; các chính sách an sinh xã hội, giáo dục đào tạo, bảo tồn văn hóa và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đúng mức; đời sống nhân dân ngày càng cải thiện tốt hơn; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố vững mạnh toàn diện, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường và hoạt động ngày càng hiệu quả.