Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Đến hết quý III, Nam Giang phấn đấu đạt thêm ít nhất 15 tiêu chí xã nông thôn mới

UBND huyện Nam Giang vừa ban hành kế hoạch Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nam Giang năm 2024.

   Theo đó, huyện tập trung đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện để đến cuối năm 2025 quyết tâm có 03 xã về đích nông thôn mới; trong đó, 02 xã theo Nghị quyết số 02 ngày 19/01/2021 của Huyện ủy đề ra và 01 xã mới được bổ sung (Đắc Tôi) trong giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu đến hết quý III, toàn huyện phải đạt thêm ít nhất 15 Tiêu chí xã nông thôn mới và 14 Tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu.


ảnh: Huyện Nam Giang tập trung nhân rộng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực nâng cao đời sống cho người dân.

   Huyện cũng đề ra các giải pháp cụ thể cho từng xã theo lộ trình, trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với UBND các xã, các cơ quan, Ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện, các thành viên UBND huyện văn cư thông báo phận công nhiệm vụ phụ trách các địa phương chịu trách trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả triển khai các Tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các địa phương phụ trách;

   Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương; tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện ở các cấp, gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong xây dựng nông thôn mới…

Tác giả: Văn Thủy

Nguồn tin: Tin tức

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết