Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Đẩy mạnh tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022

Ngày 23/3/2022; UBND huyện Nam Giang đã ban hành kế hoạch số 41-KH-UBND về tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022

Mục đích nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của cải cách hành chính. Khuyến khích, vận động người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia góp ý, phản ánh, kiến nghị để hoàn thiện các quy định hành chính, đặc biệt là các quy định về thủ tục hành chính; đồng thời, tăng cường giám sát cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

Nội dung tuyên truyền CCHC trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp. Thực hiện công khai thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đưa thông tin về CCHC một cách thích hợp trong các buổi giao ban, họp định kỳ của cơ quan, đơn vị; lồng ghép trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị. Niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã và trên Cổng thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn. Thực hiện nghiêm túc việc cập nhật dữ liệu thủ tục hành chính  vào cơ sở dữ liệu thông qua Hệ thống thông tin thủ tục hành chính theo quy định. Tổ chức việc tiếp nhận ý kiến nhận xét, đóng góp, kiến nghị của tổ chức, công dân về TTHC theo quy định. Tổ chức các lớp tập huấn, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung CCHC của huyện và của các địa phương, đơn vị, tập trung vào các nội dung chủ yếu: chú trọng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; Cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; phản ánh cách làm hay, hiệu quả đồng thời phê phán những cơ quan, đơn vị, địa phương chưa làm tốt công tác CCHC…Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết