Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của toàn dân và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân cả nước nói chung, huyện Nam Giang nói riêng nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để triển khai thực hiện thành công cuộc bầu cử, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân trong huyện đã tịch cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử. Trước hết về công tác lãnh, chỉ đạo, Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt nội dung Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 59-CT/TU ngày 27/8/2020 củaTỉnh ủy Quảng Nam đồng thời ban hành Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 27/11/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử; Quyết định số 320-QĐ/HU ngày 02/12/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở đó, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, đã ban hành Phương án số 01, số 02/PA-TTHĐND, ngày 04/02/2021 về phân bổ cơ cấu, thành phần số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện ban hành các kế hoạch từ số 33 đến 38/KH-MTTQ-BTT về tham gia, tuyên truyền, giám sát và tổ chức các hội nghị hiệp thương thoả thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp nhận 55 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện chuyển đến để tiến hành hiệp thương. Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang ban hành Quyết định số 137/QĐ-UBND, ngày 29/01/2021 về việc thành lập Ủy ban bầu cử; thành lập 12 Ban bầu cử của huyện tại 12 đơn vị bầu cử gồm 117 thành viên; phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu. Tiếp đó, Ủy ban bầu cử (UBBC) thành lập 04 Tiểu ban về: Giải quyết khiếu nại, tố cáo; An ninh – Trật tự; Thông tin – Tuyên truyền; Tổng hợp và 01 Tổ giúp việc cho UBBC huyện. Công bố danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện…Đối với các xã, thị trấn, Ủy ban nhân dân 12/12 xã, thị trấn cũng đã sớm thành lập các UBBC; ấn định số đơn vị bầu cử; tiếp nhận hồ sơ ứng cử của các ứng viên (tiếp nhận 408 hồ sơ chuyển đến UBMTTQVN cùng cấp để tiến hành các bước hiệp thường.

      Việc tổ chức công tác hiệp thương được tiến hành đảm bảo theo qui định, UBMTTQVN huyện và các xã, thị trấn trong huyện đã chủ trì, phối hợp tốt với HĐND, UBND cùng cấp thực hiện quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng theo qui định. Đối với bầu cử đại biểu HĐND huyện, tại Hội nghị hiệp thương lần 1 số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 55 người, Hội nghị hiệp thương lần 2 số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện còn 54 người. Trong đó nữ 22 người, tỷ lệ: 40.74%; ngoài đảng: 06 người, tỷ lệ: 11.11%; dưới 40 tuổi: 23 người, tỷ lệ: 42.59%; người dân tộc thiểu số: 38 người, tỷ lệ: 70.37%; tái ứng cử: 15 người, tỷ lệ: 27,77%. Về trình độ chuyên môn: Trên đại học 4 người, đại học 43 người, dười đại học 6 người. Đến Hội nghị hiệp thương lần 3 số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện còn lại 48 người, để tiến hành tổ chức bầu cử 30 đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.Đối với bầu cử HĐND xã, thị trấn, về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu được bầu 205 đại biểu; số người giới thiệu ứng cử là 414 người.

      Công tác ấn định số đơn vị bầu cử và công bố danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đảm bảo qui định. Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định số 649/QĐ-UBND, ngày 12/3/2021, theo đó Nam Giang là đơn vị bầu cử số 10- bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X; Ban bầu cử số 1- bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. UBBC huyện đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 02/3/2021 ấn định số đơn vị bầu cử và công bố danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.Theo đó, huyện Nam Giang có 12 đơn vị bầu cử (trong đó có 06 đơn vị bầu 02 đại biểu; 06 đơn vị bầu 03 đại biểu). UBBC các xã, thị trấn đã ấn định số đơn vị bầu cử là 55 (trong đó có 09 đơn vị bầu 02 đại biểu; 15 đơn vị bầu 03 đại biểu; 13 đơn vị bầu 04 đại biểu; 18 đơn vị bầu 05 đại biểu). Cùng với đó, trên cơ sở đề nghị của các xã, thị trấn, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 287/ QĐ –UBND ngày 22/3/2021 về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đã ấn định 58 khu vực bỏ phiếu trên toàn huyện (trong đó có 52 đơn vị có 01 khu vực bỏ phiếu và 03 đơn vị có 02 khu vực bỏ phiếu).

      Cùng với đó, công tác tuyên truyền được tập trung triển khai thực hiện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã sớm ban hành hướng dẫn số 10-HD/BTG, ngày 05/02/2021 về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Qua theo dõi, kiểm tra, đánh giá, các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử theo chủ điểm về nội dung cần tuyên truyền theo từng đợt với phương thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương như: trên trang điện tử, mạng xã hội, tiếp và phát nội dung của đài phát thanh, truyền hình Trung ương, Tỉnh trên sóng đài huyện và Trạm FM các xã, thị trấn về thông tin, tuyên tuyền cuộc bầu cử; xây dựng chuyên trang, chuyên mục; chương trình; tổ chức tuyên truyền lưu động, các hình thức cổ động trực quan,.. Qua đó, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.

      Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong huyện đặc biệt chú trọng. Từ huyện đến 12 xã, thị trấn, đã thành lập các Tiêu ban phụ trách vấn đề này nhằm giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, công dân liên quan đến tổ chức bầu cử cũng như đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn huyện. Cạnh đó, việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác và nơi cư trú về những người ứng cử đảm bảo theo qui định.

      Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Nam Giang đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện với tinh thần khẩn trương, đúng tiến độ, chặt chẽ theo kế hoạch và đảm bảo theo qui định của pháp luật.

      Với sự chuẩn bị tích cực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị đồng thời nhận được sự hướng ứng mạnh mẽ, đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân trong huyện, tin tưởng rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Nam Giang sẽ diễn ra dân chủ, an toàn và đúng pháp luật, thành công tốt đẹp;  qua đó, lựa chọn, bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.


Tác giả: Vương Thịnh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết