Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Văn phòng cấp ủy với công tác cải cách hành chính trong Đảng

Cải cách hành chính trong Đảng theo tinh thần Kết luận số 82-KL/TW ngày 16/8/2011 của Bộ Chính trị là một trong những nội dung quan trọng, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Trong đó, đổi mới công tác văn phòng cấp uỷ sẽ góp phần nâng cao năng lực tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ cấp ủy và trực tiếp thường xuyên là Thường trực Huyện ủy.

Từ việc nhận thức đúng đắn về công tác cải cách hành chính trong Đảng; thời gian qua, Văn phòng Huyện ủy Nam Giang đã có nhiều nỗ lực góp phần cùng các ban đảng Huyện ủy thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong Đảng. Trong đó, đã chủ động rà soát, hệ thống lại các quy định, quy chế làm việc của Huyện ủy để tham mưu điều chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hàng năm của BCH Đảng bộ, của Ban Thường vụ Huyện ủy, lịch làm việc hàng tuần của Thường trực Huyện ủy đảm bảo khoa học, hợp lý. Tích cực cải tiến quy trình xây dựng đề án, báo cáo trình Hội nghị cấp ủy nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Chú trọng cải tiến chất lượng tham mưu, tổng hợp văn bản, đảm bảo cả về nội dung và hình thức, nâng dần chất lượng soạn thảo văn bản, giảm thiểu và loại bỏ dần những văn bản tham mưu thiếu sáng tạo, nặng về liệt kê, khuôn sáo; chú trọng công tác thẩm định, xây dựng nội dung các cuộc họp, hội nghị theo hướng chọn việc trọng tâm nên đã rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng các cuộc họp của Huyện ủy. Thể chế sự chỉ đạo bằng văn bản nhanh và chuẩn xác hơn, nhiều loại văn bản được ban hành ngay sau cuộc họp, buổi làm việc của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đi đôi với việc cải cách hành chính công tác tham mưu, tổng hợp, Văn phòng Huyện ủy luôn đặc biệt chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng; khai thác thông tin nhanh, chính xác, đáp ứng kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy; ứng dụng phần mềm điều hành tác nghiệp phục vụ chuyên môn, xử lý văn bản trên mạng thay cho bản giấy. Từ năm 2014, Văn phòng Huyện ủy đã đưa vào sử dụng hệ thống gửi - nhận văn bản qua hộp thư điện tử (email), theo đó hầu hết các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên cơ quan Huyện ủy và các TCCS đảng trực thuộc đều có địa chỉ email để trao đổi thông tin, giúp cho việc gửi - nhận văn bản đảm bảo nhanh chóng, thông suốt, tránh thất lạc; tất cả tài liệu hội nghị được chuyển trước cho đại biểu dự hội nghị qua địa chỉ thư điện tử để nghiên cứu, giảm thiểu sử dụng văn bản giấy, góp phần giảm chi phí phát hành văn bản và hình thành cơ sở dữ liệu quản lý văn bản đi – đến đầy đủ, tiện ích. Trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin từng bước được đầu tư, nâng cấp; hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung tiếp tục được triển khai xây dựng, nhiều phần mềm tác nghiệp đã được ứng dụng có hiệu quả như phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên (phiên bản 2.6); phần mềm kế toán IMAS; phần mềm quản lý tài sản cố định THISNET; phần mềm văn thư – lưu trữ; phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Note 8.5...

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong Đảng vẫn còn nhiều hạn chế cần được khắc phục. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, nhất là đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương “Năm cải cách thủ tục hành chính” theo tinh thần Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Tỉnh ủy đã đề ra; trong thời gian tới Văn phòng Huyện uỷ xác định tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Trước hết, cần đổi mới phong cách lề lối làm việc, khoa học, chuyên nghiệp hơn, đảm bảo thông suốt, nhanh gọn, hiệu quả, thiết thực. Trong đó, phải xác định Văn phòng cấp ủy là cơ quan tiên phong trong công tác cải cách hành chính trong Đảng và đây cũng chính là nội dung sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Văn phòng Huyện ủy đề ra để tập trung lãnh, chỉ đạo trong năm 2016.

Thời gian đến, lúc bước vào thực hiện chủ trương “Văn phòng không giấy”, khi mà văn bản điện tử hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức càng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác cải cách hành chính trong Đảng, đòi hỏi lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên văn phòng phải tạo lập, trao đổi, quản lý và sử dụng an toàn văn bản, tài liệu điện tử. Do vậy, ngay từ bây giờ, từng cán bộ, chuyên viên văn phòng cần phải có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội dung của công tác này; nghiên cứu và thực hiện đúng các quy định đối với lĩnh vực công tác thuộc trách nhiệm của mình. Nếu thực hiện được như vậy, sẽ là những đóng góp quan trọng đối với cải cách hành chính trong Đảng.

Thứ hai, tích cực ứng dụng CNTT vào công tác văn phòng, hệ thống mạng thông tin diện rộng của cơ quan Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành hoạt động của các tổ chức đảng, đặc biệt là vận hành sử dụng hiệu quả các phần mềm công cụ hỗ trợ để nâng cao năng suất, hiệu quả công việc. Hiện tại, Văn phòng Huyện ủy đang tích cực tham mưu cơ quan Huyện ủy triển khai thực hiện phần mềm điều hành tác nghiệp và quản lý công việc nội bộ trên hệ thống mạng thông tin diện rộng Lotus Note 8.5, nhằm giúp lãnh đạo theo dõi được tình hình để có thể chỉ đạo kịp thời, đảm bảo thông suốt công việc và đồng thời điều hành, xử lý, giải quyết, theo dõi công việc được thực hiện nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả hơn.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp. Trong đó, xác định rõ đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản của Đảng là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện cải cách hành chính trong Đảng.

Muốn làm được như vậy, cần chú trọng nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản, đây là một nội dung cần thiết góp phần tích cực vào việc tăng cường hiệu lực lãnh, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng bộ ở địa phương. Theo đó, đội ngũ cán bộ, chuyên viên chính là những người trực tiếp tham mưu giúp cấp ủy thực hiện văn bản hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thông qua công tác soạn thảo văn bản. Vì vậy, cùng với phẩm chất đạo đức tốt, lập trường chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ cao, đòi hỏi mỗi cán bộ, chuyên viên còn phải có kỹ năng soạn thảo văn bản thì mới thực sự là những cán bộ, công chức "chất lượng cao" đủ sức làm tham mưu giúp cấp ủy, đồng thời đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính trong Đảng.

Thứ tư, tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ, bảo đảm quản lý an toàn tuyệt đối, bí mật tài liệu của Đảng; thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động kho lưu trữ của Huyện uỷ. Trong đó, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư để gửi, nhận, chuyển giao, quản lý văn bản đi - đến; thực hiện tốt việc lập hồ sơ, nhất là hồ sơ nguyên tắc trong công tác văn thư - lưu trữ, tổ chức sắp xếp khoa học toàn bộ hồ sơ, sổ sách, các văn bản, tài liệu liên quan, từ đó giúp cho việc tra cứu nhanh chóng và áp dụng đúng các quy định trong tham mưu giải quyết công việc, tránh được việc giải quyết sai quy định, tránh được những thắc mắc, phàn nàn của các tổ chức, cá nhân.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ban đảng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND, Văn phòng UBMTTQVN huyện theo Quy chế đã ban hành để chủ động trong công tác tham mưu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ, Thường trực Huyện ủy.

- Nâng cao chất lượng công tác tổ chức, phục vụ Hội nghị, các cuộc họp, các cuộc làm việc của Thường trực, Thường vụ Huyện ủy. Thường xuyên rà soát giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy bổ sung và hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình công tác. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của các địa phương và các ngành; việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo kết luận, giải quyết các vấn đề đột xuất nảy sinh ở cơ sở, báo cáo kết quả để Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo.

Cải cách hành chính trong Đảng là công việc lâu dài không chỉ trong một thời gian ngắn mà phải có lộ trình, bước đi thích hợp,… do đó, để thực hiện thành công nhiệm vụ này, đòi hỏi phải có sự chỉ đạo thường xuyên của Thường trực Huyện ủy, sự kiên trì, bền bỉ, chung tay vào cuộc của từng cán bộ chuyên viên; thiết nghĩ thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm trên, công tác cải cách hành chính trong Đảng thời gian đến sẽ đạt được những kết quả cao hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ huyện.

Tác giả: Ngọc Bình

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết