Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 2 tháng 11, Huyện ủy Nam Giang tổ chức Hội nghị mở rộng nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Hội nghị đã quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với chủ đề “Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết và bản sắc văn hóa các dân tộc; huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo bước đột phá mạnh mẽ; quyết tâm xây dựng Nam Giang phát triển bền vững.”. Trong 05 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết của toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân nên việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX đã đạt những thành tựu quan trọng: Có 14/15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Trên tinh thần học tập, quán triệt này cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, Huyện ủy Nam Giang tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức triển khai, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XX tại cơ sở gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tại Hội nghị, Huyện ủy Nam Giang đã triển khai kế hoạch về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết