Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 20 tháng 5; Đảng bộ Quân sự huyện đã tổ chức Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025.Nhiệm kỳ 2015 - 2020, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy. Đảng ủy Quân sự huyện đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, tích cực tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ QP, QSĐP. Công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và LLVT huyện về hai nhiệm vụ chiến lược của đảng được chú trọng; thực hiện tốt công tác phối hợp theo Nghị định số 03 của Chính phủ về “Phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng”; Nghị định số 133 của Chính phủ về “Quy định việc phối hợp của DQTV với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ Biên giới, biển đảo, bảo vệ ANCT, TTATXH ở cơ sở; bảo vệ và phòng chống cháy rừng”; ANCT-TTATXH trên địa bàn cơ bản ổn định. Hội đồng cung cấp Khu vực phòng thủ huyện luôn được kiện toàn, hoạt động có nề nếp.Trong công tác xây dựng Đảng, đã quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và cấp ủy đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục bồi dưỡng chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sạch, lành mạnh, nhận thức đúng về âm mưu thủ đoạn chống phá của kẻ thù, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. 100% cán bộ, đảng viên tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, không có trường hợp cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị.

Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo phân công cá nhân phụ trách. Kịp thời kiện toàn tổ chức đảng, cấp ủy các cấp theo đúng quy định. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ, nề nếp sinh hoạt Đảng. Quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm, 6 tháng, hằng tháng và nghị quyết chuyên đề được ban hành kịp thời, đúng quy định, thực hiện đạt hiệu quả. Tổ chức tốt các lớp tập huấn, bồi dưỡng bí thư cấp ủy, cán bộ chính trị và hội thi bí thư chi bộ quân sự xã, thị trấn giỏi. Thường xuyên chăm lo tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên. Công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đảng viên được quan tâm đúng mức; kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm có 100% hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 80% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng bộ, đảng ủy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội đã bầu BCH khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí và bầu 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết