Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Hai mươi năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã trở thành một phong trào rộng khắp, có sức lan toả trong toàn quốc, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong đời sống nhân dân, gắn liền với việc nâng cao vị thế và việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp theo phương châm đưa công tác mặt trận về với địa bàn khu dân cư. Đây chính là một trong những nhiệm vụ chính trị, nội dung phương thức hoạt động đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện xác định rõ trong thời gian qua.

Trải qua 20 năm (1995-2015) cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” ở Nam Giang đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, thể hiện tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Cuộc vận động đã được các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể của huyện quan tâm hưởng ứng và thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc đã tạo nên sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đ/c Vũ Trọng Kim- ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Kiêm Tổng Thư ký thăm và tặng quà cho hộ nghèo ở Nam Giang

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” với 5nội dung  được cụ thể hoá đã thu hút đại bộ phận các tầng lớp nhân dân ở các địa phương tham gia,  thể hiện tính toàn dân, toàn diện với chất lượng ngày càng cao, bao quát các lĩnh vực đời sống xã hội. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thụât vào sản xuất được nhân dân hưởng ứng, thực hiện Nghịu quyết 03 của Huyện ủy vềS chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi nhất là thay đổi giống cây trồng, con vật nuôi có năng suất cao, lựa chọn phương thức canh tác, chuyển đổi mùa vụ. Những năm qua, toàn huyện đã thực hiện  gần 6000ha diện tích gieo trồng với tổng sản lượng lương thực hàng năm hơn 6000 tấn, khai hoang phát triển 370 ha lúa nước, đồng thời phát triển hơn 1337 ha cao su từng bước tạo công ăn việc làm cho nhân dân. Kinh tế trang trại, kinh tế vườn đồi, cải tạo vườn tạp, trồng rừng phủ xanh đồi núi trọc ngày càng mở rộng. Chăn nuôi được phát triển tập trung vào 3 con chủ lực một số hộ nuôi heo rừng, nhím... Một số nghề được củng cố và duy trì, phục hồi như Dệt thổ cẩm, đan mây tre... sản phẩm được thị trường ưa chuộng. Phong trào khuyến nông, khuyến lâm, và các dịch vụ khác phục vụ sản xuất được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Du lịch dịch vụ đang được khai thác và phát triển, đời sống  nhân dân tiếp tục được cải thiện tích cực. 

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Mặt trận huyện phát động cũng đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Thật vậy, Hai mươi năm  qua, bên cạnh sự nỗ lực vươn lên của từng hộ gia đình, sự đầu tư của huyện, tỉnh…Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã thường xuyên duy trì và nhân rộng các phong trào, các mô hình của các thành viên Mặt trận trong hoạt động xoá nghèo được triển khai hiệu quả, nổi bật như: Phong trào tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày để xây dựng “Quỹ quay vòng” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; “Mái ấm Công đoàn” của Liên đoàn Lao động; “Tổ nông dân giúp nhau xoá nghèo” của Hội Nông dân; “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi” của Hội Cựu chiến binh;  Phong trào “Nêu gương sáng tham gia sản suất, xoá đói giảm nghèo”của Hội Người cao tuổi..đã thiết thực giúp hội viên, đoàn viên thoát nghèo, vươn lên trong đời sống, đóng góp hơn  7 tỷ đồng vào quỹ người nghèo. Việc sử dụng quỹ bảo đảm đúng mục đích, đối tượng theo quy chế hoạt động và sử dụng quỹ. Qua phong trào, đã xây dựng mới và sửa chữa hơn 750 nhà đại đoàn kết. Đến nay đã có 9/12 xã,  được Trung ương Mặt trận TQVN cấp Bằng ghi công xoá xong nhà dột nát cho người nghèo. Cuộc vận động “Ngày vì nghèo” đã đem lại những kết quả rất có ý nghĩa, thiết thực góp phần vào việc xoá đói giảm nghèo, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau vượt qua những khó khăn vất vả.

Đoàn kết phát huy truyền thống tương thân tương ái đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, MTTQ các cấp trong huyện luôn quan tâm đến việc thăm hỏi, động viên các gia đình nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Vì vậy MTTQ các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Công tác vận động, cứu trợ giúp đỡ đồng bào bị thiên tai bão lũ được phát động kịp thời

Đoàn kết phát huy dân chủ giữ gìn kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật: Tính đến nay toàn huyện đã có 60/63 khu dân cư xây dựng được quy ước, hương ước. Nhân dân đã tích cực tham gia hoạt động hoà giải các mâu thuẫn xảy ra tại cộng đồng dân cư. Gắn với việc đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Ban Công tác mặt trận khu dân cư đã quan tâm tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật trong nhân dân. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân học tập, tìm hiểu và chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. MTTQ các cấp đã và đang thực hiện có hiệu quả Đề án 02-212 về “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư” triển khai trên toàn tỉnh. Đồng thời thực hiện dân chủ ngay từ địa bàn khu dân cư thông qua các hình thức: dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện và các hoạt động tự quản.

Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc: Uỷ ban MTTQ các cấp đã tổ chức tốt việc đăng ký gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến. Hầu hết các khu dân cư đã chú trọng việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, các hoạt động văn hoá, thể thao, tham gia xây dựng thiết chế văn hoá, nhà văn hoá... được 80%.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tham gia xây dựng chính quyền, Uỷ ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cộng đồng được nâng cao về chất lượng. Các hoạt động giám sát đại  biểu dân cử và cán bộ viên chức tại cộng đồng dân cư được đẩy mạnh, phát hiện và đóng góp những ý kiến quý báu giúp cho đội ngũ cán bộ các cấp, ngành tại cộng đồng dân cư. Nhân dân đã tích cực bàn bạc dân chủ tham gia giải quyết những bức xúc tại khu dân cư công khai và đi vào nền nếp.

Từ những kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong tình hình mới, MTTQ các cấp trong huyện cần xác định một số giải pháp sau:

Một là: Coi trọng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư, tập trung được mọi tầng lớp, giới tính, độ tuổi cùng tham gia. Đại đoàn kết toàn dân phải dựa trên cơ sở vừa huy động sức dân, vừa coi  trọng việc chăm lo và bồi dưỡng sức dân. Từ đó tạo nên động lực thúc đẩy và nâng cao hiệu quả của Cuộc vận động trong toàn xã hội. Trên cơ sở đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nhận thức và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Uỷ ban MTTQ phát động tại địa bàn khu dân cư.

Hai là: Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Kết luận 62 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội”. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn xã hội Quyết định 290-QĐ/TW và các Kết luận số 57, 62, 65-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận, về xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" với chất lượng mới; nhân ra diện rộng những kinh nghiệm hay, những điển hình mới, thực hiện việc đưa công tác Mặt trận đến từng gia đình, từng người dân, bám sát cuộc sống của nhân dân, làm cho Mặt trận thực sự là chỗ dựa tin cậy của dân.

Ba là:  Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phát huy vai trò chủ động, tích cực và sáng tạo của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư­ vào dịp 18/11 hàng năm gắn với  việc bình xét thi đua đánh giá kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Bốn là: Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, gắn với nội dung xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết TW 7 của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn nhằm sớm triển khai có hiệu quả Chỉ thị 1869/CT – TTg, ngày 10/10/2010 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường phối hợp với Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đọan mới.

Phát huy truyền thống vẻ vang 85 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ với chính quyền và các tổ chức thành viên chắc chắn các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động, đặc biệt  là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” sẽ thu được những kết quả tốt đẹp, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng giàu mạnh./.

Tác giả: Nguyễn Sáu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết