Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Năm 2022, Nam Giang tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế nông- lâm nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới

Ngày 16 tháng 12; Huyện ủy Nam Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 8, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2021, thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.


Trong bối cảnh chung chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 và những điều kiện bất lợi khác… các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể trong huyện đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, có 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết năm 2021 đề ra. Sản xuất nông – lâm nghiệp tiếp tục ổn định phát triển. Đến nay, tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 280,9 tỷ đồng, bằng 102% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 7,5% so với năm 2020. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 201 tỷ đồng, bằng 102,4% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 7,7% so với năm 2020; giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 76,1 tỷ đồng, bằng 101,1% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 7,7 % so với năm 2020. Giá trị sản xuất hoạt động thủy sản đạt 3,8 tỷ đồng, bằng 100% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 8,6% so với năm 2020. An ninh lương thực đảm bảo. Trong năm, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 6.028,4 ha, bằng 100,2% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 2,78 ha so với năm trước. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 6.833,2 tấn, bằng 100% chỉ tiêu Nghị quyết, giảm 5,8 tấn so với năm 2020. Sản lượng khai thác mủ cao su trên địa bàn huyện đến nay đạt 650 tấn thành phẩm, bằng 103% chỉ tiêu kế hoạch và bằng 130% so với năm 2020. Công tác xây dựng Nông thôn mới được chú trọng. Qua kết quả rà soát dự kiến đến cuối năm 2021, toàn huyện đạt được 129 tiêu chí nông thôn mới (tăng 11 tiêu chí so với năm 2020), bình quân mỗi xã đạt từ 11,72 tiêu chí.  Thu - chi ngân sách nhà nước được thực hiện chặt chẽ theo Luật định. Tổng thu nội địa ngân sách địa phương thực hiện trong năm là 502 tỷ đồng, bằng 275,4% kế hoạch; trong đó, thu nội địa ngân sách địa phương do huyện quản lý thu đạt 23,132 tỷ đồng, đạt 104,8% kế hoạch. Tổng chi NSNN trên địa bàn huyện thực hiện 658/373,323 tỷ đồng, đạt 176,3% dự toán.

Công tác xây dựng Đảng có những chuyển biến tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở được quan tâm. Năm 2022, Huyện ủy Nam Giang xác định tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược; trong đó; Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế nông- lâm nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa nền hành chính. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử