Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền Cải cách hành chính

Thời gian qua, các ngành, địa phương trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) bằng nhiều hình thức. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại, tiết kiệm thời gian, chi phí cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.


Ảnh: Bộ phận một cửa xã Cà Dy được đầu tư nâng cấp để phục vụ tốt hơn công tác CCHC trên địa bàn xã
     Theo đó, huyện chú trọng công tác tuyên truyền CCHC cùng với tuyên truyền chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (toàn trình, một phần) theo Nghị định số 42, ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng để người dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng. Đồng thời, nâng chất lượng, rút ngắn thời gian giải quyết các Thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện.

     Phát huy vai trò của Tổ Công nghệ cộng đồng trong tuyên truyền CCHC lồng ghép với tuyên tuyền chuyển đổi số.  Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

     Khuyến khích, vận động người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia góp ý, phản ánh, kiến nghị để hoàn thiện các quy định hành chính, đặc biệt là các quy định về TTHC; đồng thời, tăng cường giám sát cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.  Nâng cao chất lượng giải quyết các TTHC cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Một cửa của huyện và tại UBND các xã, thị trấn; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần.

     Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về CCHC, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện về CCHC. Tuyên truyền định hướng chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16 ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và kết quả triển khai thực hiện; Chương trình số 35, ngày 09/12/2021 của Huyện ủy Nam Giang về thực hiện Nghị quyết số 16 ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn, giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 3154, ngày 05/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch CCHC huyện Nam Giang, giai đoạn 2021-2025.

     Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh để tra cứu thông tin và nộp hồ sơ TTHC trực tuyến.  Tuyên truyền đẩy mạnh việc số hóa kết quả giải quyết TTHC, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, trả kết quả giải quyết bản điện tử theo quy định.

     Tuyên truyền về việc kết nối liên thông giải quyết TTHC trên môi trường điện tử đối với Bộ phận Tiếp nhận &Trả kết quả của huyện và UBND các xã, thị trấn theo hướng tập trung. Nội dung các TTHC được công khai đầy đủ, đúng quy định. Hình thức công khai rõ ràng, thuận tiện để tra cứu.  Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Nghị định số 59, quy định về định danh và xác thực điện tử, qua đó tuyên truyền cài đặt App VNeID và tạo tài khoản định danh điện tử cho công dân”.

     Tăng cường tuyên truyền, triển khai Quyết định số 06, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; trong đó, hoàn thành việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết TTHC cho người dân như hộ tịch, đất đai, lao động - thương binh và xã hội...  Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.  Phổ biến nội dung kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện CCHC nhà nước như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Cải cách chế độ công vụ, Cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

     Thông qua công tác tuyên truyền CCHC trên địa bàn huyện đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ. Đồng thời nâng cao nhận thức về CCHC, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp…


Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết