Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản chỉ đạo
[Trở về]
Tiêu đề Thông báo số
Tệp tin gốc
STTTiêu đề
1 Thông báo số 01/TB-TBĐH ngày 09/4/2019
2 Thông báo số 01/TB-BCĐ; Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nam Giang
3 Đề an số 01/ĐA-BCĐ, Đề án phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nam Giang
4 thông báo số 13/TB-BQLCTV của BQL chương trình phát triển vùng huyện Nam Giang
5 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 12/6/2018
6 Kế hoạch số 1484/KH-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế tỉnh Quảng Nam năm 2018
7 Công văn số 01/TBVC-VHTT ngày 15/3/2018 của Tiểu Ban vật chất Lễ hội VHTT tỉnh năm 2018
8 công văn số 45/UBND-TH thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy chế làm việc của UBND huyện
9 TIN TUẦN SỐ 04, từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018
10 TIN TUẦN SỐ 03, từ ngày 15/01/2018 đến 19/01/2018)
11 TIN TUẦN SỐ 02; Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018
12 TIN TUẦN SỐ 01 - Từ ngày 01/1/2018- đến ngày 05/01/2018
13 11/TB-UBND-2017; Kết luận tại Phiên họp Thường kỳ UBND huyện tháng 02 vào ngày 03/3/2017
14 10/TB-UBND-2017; Kết luận tại buổi làm việc với Cục thuế tỉnh Quảng Nam
15 08/TB-UBND-2017; Kết luận tại cuộc họp triển khai công tác đầu tư xây dựng năm 2017
[Trở về]
Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết