Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hộ tịch
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Loại thủ tục
select
Lọc thủ tục Xem tất cả
STTTên Thủ tục
1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
a) Thành phần hồ sơ: - Tờ khai theo mẫu quy định; - Văn bản yêu cầu (đối với tổ chức); - Văn bản ủy quyền (nếu có). - Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh nhân dân (trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính). Xuất trình: Bản chính giấy tờ tùy thân để chứng minh về nhân thân (đối với cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp) b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ * Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận được yêu cầu.
2 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Số lượng hồ sơ: 01 bộ * Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
a) Thành phần hồ sơ: - Tờ khai theo mẫu quy định; - Bản sao Giấy chứng tử trước đây được cấp hợp lệ. Nếu không có bản sao Giấy chứng tử hợp lệ thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ liên quan có nội dung chứng minh sự kiện chết; b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. * Thời hạn giải quyết: - 05 ngày làm việc; - Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày.
4 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
a. Thành phần hồ sơ: - Tờ khai theo mẫu quy định; - Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn; - Giấy tờ xuất trình: bản chính giấy tờ tùy thân để chứng minh về nhân thân và giấy tờ chứng minh nơi cư trú. b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ * Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, không kể thời gian xác minh.
5 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ * Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, không kể thời gian xác minh.
6 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
* Thành phần hồ sơ - Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu quy định; - Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay cho giấy báo tử; Giấy tờ xuất trình: Giấy tờ chứng minh cư trú, giấy tờ tuỳ thân khác của người chết; Giấy tờ tùy thân của người đi khai tử. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ * Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.
7 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài
Số lượng hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.
8 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết ở nước ngoài
Số lượng hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.
9 Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh, giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi, thay đổi hộ tịch, khai tử của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyề
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ * Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
10 Xác định lại dân tộc
Thành phần hồ sơ: - Tờ khai theo mẫu quy định; - Giấy tờ liên quan làm căn cứ chứng minh yêu cầu xác định lại dân tộc. Xuất trình: bản chính giấy tờ tùy thân để chứng minh về nhân thân và giấy tờ chứng minh nơi cư trú. Số lượng hồ sơ: 01 bộ * Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.
11 Đăng ký bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài
Số lượng hồ sơ: 01 bộ * Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
12 Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài; thay đổi, cải chính cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trong nước
Thành phần, số lượng hồ sơ: - Tờ khai theo mẫu quy định; - Giấy tờ liên quan làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch. Xuất trình: bản chính giấy tờ tùy thân để chứng minh về nhân thân và giấy tờ chứng minh nơi cư trú. * Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.
13 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
14 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
15 Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài
Số lượng hồ sơ: 01 bộ * Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc
16 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Số lượng hồ sơ: 01 bộ * Thời hạn giải quyết: - Thời hạn: 05 ngày làm việc (đối với trường hợp đăng ký giám hộ cử); - Thời hạn: 03 ngày làm việc (đối với trường hợp đăng ký giám hộ đương nhiên).
17 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Số lượng hồ sơ: 01 bộ * Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
18 Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam
Số lượng hồ sơ: 01 bộ * Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ. * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh * Lệ phí (nếu có): Không quá 75.000 đồng.
19 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài
Tờ khai theo mẫu quy định; - Giấy chứng sinh. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; - Văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch cho con (đối với trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là người nước ngoài); - Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết