Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Đăng ký kinh doanh
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Loại thủ tục
select
Lọc thủ tục Xem tất cả
STTTên Thủ tục
1 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
2 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
3 Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
4 Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã
a. Thủ tục hồ sơ - Thông báo của hợp tác xã về việc tạm ngừng hoạt động - Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên, Quyết định của Ban Quản trị về việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã. b. Thời gian giải quyết: 03 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ - Phòng Tài chính - Kế hoạch: 02 ngày - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 01 ngày. c. Mức thu phí, lệ phí: Theo quy định hiện hành.
5 Hồ sơ đăng ký kinh doanh khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hợp tác xã
Hồ sơ đăng ký kinh doanh khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hợp tác xã
6 Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã
Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã
7 Thông báo hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh
Thông báo hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh: a. Thủ tục hồ sơ - Thông bảo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể (theo mẫu). b. Thời gian giải quyết 01 ngày. Cơ quan có trách nhiệm xử lý hồ sơ: Phòng Tài chính – Kế hoạch c. Mức thu phí, lệ phí: Theo quy định hiện hành.
8 Cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
Cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh
9 Cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
10 Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể
Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết