Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Đất đai
Loại tài liệu: Đất đai
Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 25-586-2015.doc 28.5 Kb
2 MAU_DON_25-586-2015.doc 45.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết