Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Đất đai
Loại tài liệu: Đất đai
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 11-586-2015.doc 59.5 Kb
2 MAU_DON_11-586-2015.doc 105 Kb

Nội dung trích yếu :
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết