Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Mặt trận Nam Giang, 5 năm một chặng đường

Trong 5 năm qua, với những khó khăn của một huyện miền núi, điểm xuất phát về kinh tế-xã hội thấp; cơ sở hạ tầng miền núi còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn… Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Giang đã không ngừng nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng. Đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều  thay đổi. Hoạt động Mặt trận không ngừng được mở rộng và đổi mới cả về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương, tỉnh, huyện phát động. Góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đề ra. Sự đồng thuận xã hội được tăng cường, mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thêm gắn bó tin cậy. Công tác nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các gia đình chính sách, người nghèo, người gặp khó khăn trong cuộc sống, các gia đình bị thiên tai hoạn nạn được giúp đỡ, tình làng nghĩa xóm được phát huy, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam ở từng cộng đồng dân cư.

Đại hội đại biểu Mặt trận TQVN huyện Nam Giang lần thứ IX , nhiệm kỳ 2019- 2024

Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở luôn xác định rõ công tác tuyên truyền là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân. Một trong những nhiệm vụ được Mặt trận Tổ quốc chú trọng nhất dó là tăng cường tập hợp, vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân; vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ.

Trong các nhiệm vụ đã được xác định, Mặt trận Tổ quốc lựa chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm là đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) của Đảng, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện phát huy quyền làm chủ tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị vào chủ trương của Đảng bộ góp phần đưa  chủ trương của Đảng vừa sát với yêu cầu đòi hỏi của giai đoạn cách mạng mới, vừa đáp ứng yêu cầu về quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân. Đó chính là cơ sở tạo ra sự đồng thuận xã hội và củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Các nội dung tuyên truyền luôn được gắn với từng giai đoạn, hoàn cảnh cụ thể phù hợp với xu thế chung của huyện. Để tăng hiệu quả công tác tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tiến hành đánh giá việc thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc nhằm nâng cao nhận thức của cấp Ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, về vai trò, vị trí, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, góp phần đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện.

Điểm nhấn mạnh trong công tác tuyên truyền của các cấp Mặt trận trong huyện gần đây, chính là tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện ra sức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước cũng như các chương trình hành động cách mạng, thiết thực lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và địa phương như: kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; Chiến thắng Điện Biên Phủ, kỷ niệm ngày thành lập Đảng bộ huyện; ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam…

Trong 5 năm qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng, các chính sách về an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh; trật tự xã hội  đảm bảo. Dư luận của Nhân dân rất phấn khởi trước sự phát triển nhiều mặt của huyện. Đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi theo tinh thần NQ số 03-NQ/HU của Huyện ủy, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Sản xuất nông, lâm nghiệp duy trì ổn định; tổng giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đến nay ước đạt 100,8% kế hoạch;  tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó tập trung các công trình trọng điểm, nhất là công  trình xây dựng Trung tâm Hành chính của huyện tại thị trấn Thạnh Mỹ; lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục đạt được nhiều kết quả quan trọng; tỉ lệ hộ nghèo trong những năm gần đây giảm bình quân 3,9%/năm; năm 2013 tỷ lệ hộ nghèo là 62,67% đến nay giảm còn 44,34%.

Để làm tốt hơn công tác vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Uỷ Ban MTTQ Việt Nam huyện cần tập trung đẩy mạnh quán triệt sâu sắc các tầng nhân dân về tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và chiến lược của Đảng ta về đại đoàn kết toàn dân tộc. Bác Hồ đã căn dặn: Mặt trận là Mặt trận đại đoàn kết toàn dân. Đoàn kết phải thực sự, phải bắt nguồn từ yêu cầu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các đồng bào dân tộc, với phương châm “ lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin”.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, từ năm 2016 đến nay là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã thực sự trở thành thương hiệu của Mặt trận, có sức lan tỏa đã khơi dậy tinh thần đoàn kết phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng và sức mạnh nội lực của mỗi gia đình và toàn xã hội. Nhiều địa phương trong huyện đã xuất hiện nhiều mô hình nhóm hộ, tổ hợp tác, hộ gia đình làm ăn giỏi có thu nhập ổn định, cuộc sống được cải thiện; tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương được khơi dậy, phát huy và phát triển đúng hướng, mang lại hiệu quả ngày càng cao. Đã có hàng trăm hộ dân tự nguyện hiến  đất để làm đường giao thông và các công trình phúc lợi; nhân dân đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, tiền của, vật tư... để xây dựng nông thôn mới.

Những diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, “ Đối thoại trực tiếp nhân dân” với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ đảng viên...

 Trong năm năm qua, tổ chức 37 cuộc đối thoại, 15 diễn đàn tập trung giải quyết các vấn đề nổi lên, liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân; trả lời ý kiến, giải đáp các băn khoăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách người có công, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, các vấn đề an sinh xã hội của nhân dân.

Theo đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, thực hiện tốt Nghị quyết 03 của Huyện Ủy về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi trên địa bàn huyện; phòng chống dịch bệnh; tham gia vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội; ngăn ngừa, tố giác tội phạm…

Thành công của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024 đó mới là bước khởi đầu; những khó khăn, thách thức còn phía trước. Mặt trận và các tổ chức thành viên, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, cùng  đồng hành với cấp ủy, chính quyền  tập trung  phát huy sức mạnh đại đoạn kết toàn dân tộc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp-nông thôn, tăng cường công tác giảm nghèo bền vững, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng Nam Giang ngày càng phát triển./.


Tác giả: Nguyễn Sáu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết