Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Tiếp tục cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị định số 28 của Chính phủ trên địa bàn huyện

Thực hiện Nghị định số 28 /NĐ-CP ngày 26/4/2022, của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS &MN) giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030. Uỷ ban nhân dân huyện vừa ban hành công văn yêu cầu:

 Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện chỉ đạo PGD NHCSXH phối hợp với UBND các xã, Hội, Đoàn thể nhận uỷ thác, Trung tâm VH-TT và TT-TH huyện thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết về việc cho vay vốn theo Nghị định số 28 /NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ với các chương trình vay vốn cụ thể; cho vay hỗ trợ đất ở; cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề; cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất theoo chuỗi giá trị và cho vay hỗ trợ nhà ở.

 Đề nghị Phòng giao dịch NHCSXH huyện phân công cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn khẩn trương, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về việc cho vay vốn theo Nghị định số 28 /NĐ-CP ngày 26/4/2022của Chính phủ; Công văn số 4912 của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28 của Chính phủ đến các cấp, các ngành và nhân dân biết để thực hiện giám sát.

 Đề nghị Uỷ ban nhân dân các xã thông báo rộng rãi cho Nhân dân biết về chính sách về việc cho vay vốn theo Nghị định số 28 của Chính 2 phủ; Công văn số 4912của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam.

 Đề nghị các Hội, Đoàn thể nhận uỷ thác huyện chỉ đạo các Hội-đoàn thể xã phối hợp với PGD NHCSXH huyện tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền về chủ trương, chính sách cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị định số 28 /NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ đến các cấp, các ngành, hội viên và Nhân dân biết, tổ chức thực hiện; đồng thời, phát huy vai trò tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc, tăng cường giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết